Na osnovu člana 13. tačka 3 Statuta „Центар за асистивне технологије - AsTeh“ Skupština na sednici održanoj (28.06.2016.) usvojila je:

PRAVILNIK

                 O POSTUPKU PROMOVISANJA RESURSA I PREDSTAVNIKA PRIMERA DOBRE PRAKSE

CENTRA ZA ASISTIVNE TEHNOLOGIJE ASTEH

 

I. Uvod

 

Član 1.

Radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i podsticanja pozitivne prakse u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju, radu i samostalnom kretanju osoba sa invaliditetom, poželjno je kontinuirano jačanje položaja i uticaja AsTeh-a na okruženje u kome deluje.

Osnivači AsTeh-a su Statutom predvideli resurse i predstavnike primera dobre prakse čiji će status, kao i način promovisanja biti definisani ovim Pravilnikom.

Poželjno je stalno pronalaženje i umrežavanje sa pojedincima, organizacijama i institucijama koje imaju resurse ili su sami primeri dobre prakse, kao i uspostavljanje optimalnih modaliteta i oblika saradnje. To dovodi do potrebe za bližim definisanjem pojmova RESURSI i PREDSTAVNICI PRIMERA DOBRE PRAKSE.

 

Definicija pojmova

 

Član 2.

PREDSTAVNICI PRIMERA DOBRE PRAKSE su pojedinci, organizacije ili institucije koje su, u svom dosadašnjem radu, ostvarile dobru praksu u oblasti prepoznavanja odgovarajućih asistivnih tehnologija i njihove primene.

RESURSI su organizacije i institucije koje imaju opremu u vidu asistivnih tehnologija i koje su spremne da drugim korisnicima prenesu svoja iskustva, znanja i veštine.

 

II. Komisija za resurse i dobru praksu

 

Član 3.

U cilju pronalaženja i pravog izbora resursa i predstavnika primera dobre prakse, UO formira KOMISIJU ZA RESURSE I DOBRU PRAKSU u daljem tekstu Komisija.

Komisija je savetodano telo Upravnig odbora.

Broj članova u komisiji može biti promenljiv.

Članovi Komisije mogu biti članovi AsTeh-a, saradnici i pojedinci predstavnici primera dobre prakse.

Svaki član AsTeh-a može na lični zahtev biti član Komisije i istupiti iz Komisije.

Predsednik i potpredsednik Komisije moraju biti članovi AsTeh-a.

Komisija mišljenje donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

 

III. Postupak promovisanja resursa i predstavnika primera dobre prakse

 

Član 4.

Statutom je predviđeno ostvarivanje saradnje sa resursima i predstavnicima primera dobre prakse u cilju ostvarivanja ciljeva AsTeh-a članom 3. :

Član 3.

2)   Prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o Resursnim centrima koji su javno dostupni i sadrže pomagala za osobe sa invaliditetom, uspostavlja partnerske odnose sa zainteresovanim Resursnim centrima i promoviše njihov rad;

3)   Promoviše osobe koje su ostvarile pozitivnu praksu u primeni asistivnih tehnologija i ostvaruje saradnju sa njima – saradnici;

4)   Informiše korisnike o postojećim Resursnim centrima i saradnicima;

5)   Organizuje obuku korisnika za primenu asistivnih tehnologija u učenju, radu i samostalnom kretanju;

6)   Organizuje edukaciju novih saradnika prema potrebi korisnika;

7)   Organizuje i učestvuje partnerski u proširivanju postojećih i stvaranju novih Resursnih centara kod partnera;

 

Član 5.

Član, saradnik ili Komisija predlaže UO organizaciju, instituciju ili pojedinca kao predstavnika primera dobre prakse ili resurs.

 

Član 6.

Po potrebi, UO može da zatraži dodatno obrazloženje od predlagača ili mišljenje Komisije (u roku od 7 dana).

U slučaju da UO ne može da donese odluku za najduže 15 dana o tome obaveštava predlagača.

Predlagač može da povuče predlog ili traži odlaganje odlučivanja za 3 do 6 meseci.

U slučaju da UO ne donese odluku ni u drugom postupku, odluku donosi Predsednik u roku od 15 dana.

 

Član 7.

Po donošenju odluke o promovisanju resursa ili predstavnika primera dobre prakse, isti se obaveštava i daje pisanu saglasnostu roku od 30 dana.

U slučaju neblagovremenog davanja pisane saglasnosti UO obaveštava predlagača o tome. Predlagač može da povuče preporuku ili zatraži produženje roka u trajanju od najduže 15 dana.

U slučaju povlačenja preporuke ili ponovnog isteka roka za davanje saglasnosti Odluka o promovisanju se poništava, a nova preporuka se može ponoviti najranije za osam meseci.

 

Član 8.

Podaci o resursima i predstavnicima primera dobre prakse su javni i objavljuju se.

 

IV. Prekid promovisanja resursa ili predstavnika primera dobre prakse

 

Član 9.

Statutom nisu definisani uslovi i način prekida promovisanja resursa ili predstavnika primera dobre prakse od straneAsTeh-a, oni će biti bliže određeni ovim Pravilnikom.

 

Član 10.

Resurs ili predstavnik primera dobre prakse može prekinuti promovisanje od strane AsTeh-a davanjem pisane izjave.

UO AsTeh-a može doneti Odluku o raskidu promovisanja, na obrazloženi predlog člana, saradnika ili Komisije.

Po prekidu ili raskidu promovisanja, resurs ili predstavnik primera dobre prakse, može biti ponovo predložen najranije za šest meseci.

UO može prilikom odlučivanja o prestanku promovisanja određenog subjekta produžiti predviđeni rok za ponovno predlaganje ili ga staviti na listu nepoželjnih partnera.

 

IV. Prelazne i završne odredbe

 

Član 11.

Na sve postupke koji su u toku, shodno će biti primenjen ovaj Pravilnik.

 

Član 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

Predsednik