U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Osnivačkoj skupštini održanoj dana  17.04.2016. u Beogradu usvojen je

STATUT
Udruženja građana
„Центар за асистивне технологије - AsTeh“

I - Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.
Udruženje „Центар за асистивне технологије - AsTeh“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti

promovisanja i podsticaja pozitivne prakse u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju, radu i samostalnom kretanju osoba sa invaliditetom.

II - Ciljevi Udruženja

Član 2.
Ciljevi Udruženja su:

1)    Inkluzija u obrazovanju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija;
2)    Orijentacija i samostalno kretanje osoba sa invaliditetom primenom savremenih metoda i tehnologija;
3)    Zadovoljavanje zahteva radnog mesta osoba sa invaliditetom primenom asistivnih tehnologija.

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1)    Prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o postojećim pomagalima - asistivnim tehnologijama za osobe sa invaliditetom;
2)    Prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o Resursnim centrima koji su javno dostupni i sadrže pomagala za osobe sa invaliditetom, uspostavlja partnerske odnose sa zainteresovanim Resursnim centrima i promoviše njihov rad;
3)    Promoviše osobe koje su ostvarile pozitivnu praksu u primeni asistivnih tehnologija i ostvaruje saradnju sa njima – saradnici;
4)    Informiše korisnike o postojećim Resursnim centrima i saradnicima;
5)    Organizuje obuku korisnika za primenu asistivnih tehnologija u učenju, radu i samostalnom kretanju;
6)    Organizuje edukaciju novih saradnika prema potrebi korisnika;
7)    Organizuje i učestvuje partnerski u proširivanju postojećih i stvaranju novih Resursnih centara kod partnera;
8)    Informiše zainteresovane poslodavce o mogućnostima radnog angažovanja osoba sa invaliditetom uz primenu asistivnih tehnologija;
9)    Organizuje obuku poslodavaca i zaposlenih u primeni asistivnih tehnologija na radnom mestu;
10)    Organizuje i angažuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti obrazovanja, rada i inkluzije, orijentacije i samostalnog kretanja;
11)    Promoviše značaj razvijanja svesti o potrebama za obrazovanje, rad, samostalno kretanje i inkluziju osoba sa invaliditetom  kroz formalno, neformalno, inicijalno i kontinuirano obrazovanje;
12)    Sarađuje sa obrazovnim ustanovama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama, kao i ustanovama u zemlji i inostranstvu koje se bave obrazovanjem, radom, samostalnim kretanjem i inkluzijom osoba sa invaliditetom;
13)    Učestvuje u pripremi i izradi prilagođenih edukativnih, informativnih i drugih materijala.

Član 4.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim i obrazovnim udruženjima, organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu, državnim organima, univerzitetima, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima.
Udruženje može pristupiti međunarodnim savezima o čemu odluku donosi Skupština.

III - Naziv i sedište

Član 5.
Naziv Udruženja je: „Центар за асистивне технологије - AsTeh“
Naziv Udruženja na stranom jeziku je: „Center for assistive technologies  - AsTeh“, (engleski jezik)
Skraćeni naziv je: AsTeh
Udruženje ima sedište u: Beogradu
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

IV - Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 6.
Svako lice može da postane član Udruženja pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom.
Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima.
Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja, a na osnovu preporuke najmanje tri člana Udruženja.
Osnivači su ujedno i prvi članovi Udruženja, bez podnošenja posebne prijave za prijem u članstvo.
Odluku o prijemu u članstvo i o oslobađanju od plaćanja članarine donosi Upravni Odbor.
Na odluku Upravnog Odbora o odbijanju prijave za stupanje u članstvo, podnosilac prijave se može žaliti Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odbijajuće odluke. O žalbi na navedenu odluku odlučuje Skupština Udruženja na prvoj narednoj sednici.

Član 7.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, neplaćanja članarine u roku, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

V - Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 8.
Član Udruženja ima pravo da:
1)    ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2)    neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3)    bira i bude biran u organe Udruženja;
4)    bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1)    aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2)    učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3)    plaća članarinu;
4)    obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor, predsednik ili izvršni direktor.

VI - Korisnici usluga

Član 9.
Korisnici usluga mogu biti:
1)    nastavnici, učenici i roditelji učenika sa invaliditetom;
2)    poslodavci i zaposlene osobe sa invaliditetom.
O korisnicima usluga se vodi posebna evidencija.

VII - Saradnici

Član 10.
Udruženje radi ostvarivanja ciljeva i zadataka angažuje stručne saradnike.
O saradnicim se vodi posebna evidencija.

VIII - Partneri

Član 11.
Udruženje stupa u partnerske odnose sa organizacijama i institucijama.
O partnerima se vodi posebna evidencija.

IX - Unutrašnja organizacija

Član 12.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.
Funkciju zastupnika vrši predsednik, a u njegovom odsustvu izvršni direktor.

Član 13.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje najmanje jednom godišnje.
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog Odbora, Nadzornog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članstva. Inicijativa se podnosi predsedniku u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu Skupštine saziva predsednik, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja sednice i predlogu dnevnog reda.
U slučaju da predsednik ne sazove Skupštinu u roku od mesec dana od dana prijema inicijative, Skupštinu sazivaju inicijatori.
Sednicom predsedava član koji se bira javnim glasanjem na početku zasedanja.

Skupština:
1)    Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
2)    Donosi plan i program rada;
3)    Usvaja druge opšte akte Udruženja, ako nisu posebno dati u nadležnost drugom organu;
4)    Bira i razrešava: predsednika Udruženja i jednog člana Upravnog odbora, predsednika i članove Nadzornog odbora;
5)    Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj o radu Upravnog Odbora i Nadzornog odbora;
6)    Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7)    Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
8)    Odlučuje o visini članarine.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je većina glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Član 14.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima 3 člana. Predsednik Udruženja je po funkciji predsednik UO. Izvršni direktor je po funkciji član UO. Jednog člana bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 15.

Upravni odbor:
1)    Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2)    Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3)    Imenuje i razrešava izvršnog direktora i poverava mu posebne poslove;
4)    Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
5)    Formira timove za konkretne aktivnosti i donosi njihova pravila rada;
6)    Odlučuje o angažovanju saradnika;
7)    Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje trećine članova Udruženja i priprema predloge izmena i dopuna, koje podnosi Skupštini na usvajanje;
8)    Sprovodi politiku, zaključke i druge akte koje je donela Skupština;
9)    Donosi odluke o realizaciji finansijskog plana;
10)    Upravlja i raspolaže imovinom i sredstvima Udruženja u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine;
11)    Podnosi godišnje i periodične izveštaje o radu Udruženja i svom radu;
12)    Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
13)    Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova.

Član 16.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju zamenika predsednika Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 17.

Predsednik:
1)    Zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;
2)    Saziva i zakazuje sednice Skupštine;
3)    Predstavlja organizaciju u odnosima sa trećim licima;
4)    Potpisuje odluke koje donosi Skupština;
5)    Stara se da se rad Skupštine i Upravnog odbora sprovodi u skladu sa zakonom,  Statutom, drugim opštim aktima Udruženja, programom rada i finansijskim planom;
6)    Koordinira rad članova i radnih tela Udruženja;
7)    Naredbodavac je za materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja;
8)    Zahteva redovne i vanredne izveštaje organa i tela Skupštine;
9)    Vodi evidenciju članstva.

Za svoj rad predsednik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Udruženja.

Član 18.

Izvršni direktor:
1)    Rukovodi radom stručne službe Udruženja i ima prava direktora u smislu Zakona o radu;
2)    Zajedno sa predsednikom Udruženja zastupa organizaciju u javnosti i pred državnim organima;
3)    Samostalno, ili u saradnji sa stručnom službom i angažovanim saradnicima, sprovodi odluke organa Udruženja  i planirane aktivnosti;
4)    Stara se o delovanju Udruženja u skladu sa zakonom;
5)    Ima prava i obaveze finansijskog nalogodavca u okviru finansijskog plana i odluka Skupštine i Upravnog odbora;
6)    Za svoj rad i rad stručne službe odgovara Skupštini i Upravnom odboru Udruženja;
7)    Obavlja i druge zadatke koje mu poveri Skupština, Upravni odbor i predsednik;
8)    Zamenjuje predsednika u njegovom odsustvu.

Delokrug rada izvršnog direktora, kao i uslove i postupak za njegovo imenovanje posebnim Pravilnikom bliže utvrđuje Skupština.

X - Ostvarivanje javnosti rada

Član 19.
Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja se dostavljaju članovima pre zasedanja Skupštine Udruženja.

XI - Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 20.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, ostavina, dividendi, kotizacija za seminare koje organizuje, projektnim finansiranjem i na druge zakonom dozvoljene načine.

XII - Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 21.
Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, šifra: 4791,  prvenstveno nabavkom i prodajom tehničkih pomagala, specifične opreme i sredstava za osobe sa invaliditetom, rezervnih delova i potrošnog materijala.

Pored toga Udruženje se može baviti sledećim delatnostima:
1)    Trgovina na veliko;
2)    Uvoz pomagala, opreme, rezervnih delova i potrošnog materijala;
3)    Izdavanje i štampanje knjiga, brošura i drugih publikacija u standardnom i specifičnom obliku ( uvećana i taktilna štampa, kao i zvučne knjige);
4)    Konsultantske delatnosti u oblasti primene novih tehnologija za osobe sa invaliditetom.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
Dobit ostvarena na način naveden u stavu 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

XIII - Prestanak rada Udruženja

Član 22.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

XIV - Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka rada Udruženja

Član 23.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.
Ako se u trenutku prestanka Udruženja ne može postupiti na način određen Zakonom ili ovim Statutom za raspodelu imovine, ili ako Udruženje prestaje na osnovu odluke o zabrani rada, nakon sprovedenog postupka likvidacije, imovina Udruženja postaje imovina najbliže osnovne škole, s tim što pravo korišćenja pripada jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji je bilo sedište Udruženja.

XV - Izgled i sadržina pečata

Član 24.
Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je ispisano:
Центар за асистивне технологије
AsTeh
Београд
Center for assistive technologies

XVI - Završne odredbe

Član 25.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 26.
Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na Osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući Osnivačke skupštine Udruženja

Ivana Nikolić