O aplikaciji DaktiloFon
Opis i karakteristike

Kratko uputstvo za upotrebu aplikacije DaktiloFon
1. Početni ekran
2. Imenovanje dokumenata
3. Snimanje dokumenta
4. Znakovi interpunkcije
5. Reči koje su istovremeno i znakovi interpunkcije
6. Automatske ispravke u tekstu
7. Brisanje reči, rečenica i pasusa
8. Rad sa direktorijumom / folderom
9. Izlazak iz aplikacije

O aplikaciji DaktiloFon

Aplikacija DaktiloFon je prva faza projekta Fon asistenti podržanom od Telenor fondacije.

Aplikacija DaktiloFon

Aplikacija DaktiloFon je rađena za Android uređaje i vrši kontinuirano prepoznavanje govora (korišćenjem Google SpeechRecognizer-a), govor pretvara u tekst koji se čuva kao tekstualni dokument. Dokument može da se pošalje kao prilog (na e-mail, Viber, Facebook/Messenger, Skype...), preko Bluetooth-a ili otpremi na oblak (OneDrive, Google disk...) u zavisnosti od aplikacija koje su instalirane na uređaju.

Korisnik „diktira“ aplikaciji i ona „to zapisuje“ u tekstualni dokument.

 

Sistemski zahtevi:

 • Android 4.1.2 (API 16) ili noviji.
 • Internet veza (za Android 6.0 i noviji i pojedine jezike ovo nije neophodno).
 • Dozvola / odobrenje za snimanje audio snimaka.
 • Dozvola / odobrenje za snimanje i pristup datotekama.

Opšti zahtev:

 • Jasan i razumljiv govor.

Nazad na početak

Opis i karakteristike:

 • Aplikacijom se može upravljati pomoću glasa na početnom ekranu i u fazi diktiranja. U radu sa datotekama se upravlja preko menija.
 • DaktiloFon može započeti stvaranje novog dokumenta, nastaviti prethodni, nastaviti jedan od deset prethodno snimljenih dokumenata ili nastaviti svaki dokument sačuvan u folderu aplikacije.
 • DaktiloFon prepoznaje jezik koji je podešen kao sistemski jezik telefona (prilikom pokretanja aplikacije. Promena jezika u okviru aplikacije nije moguća). Može prepoznati većinu svetskih jezika, ali su sintaksa i interfejs podešeni za grupu jezika (engleski, srpski (trenutno su hrvatski, crnogorski i bosanski jezici prepoznati kao srpski), ... u radu su francuski, slovenački, nemački i ruski, kasnije se mogu dodati novi jezici).
 • Dokumenta se snimaju u formatu .txt u folderu DaktiloFon u eksterno skladište uređaja. Ukoliko uređaj ne poseduje eksterno skladište ili nije data dozvola za snimanje, snima se u interno.
 • Automatsko snimanje je podešeno na 5 minuta.
 • Snimljeni dokumenti se mogu poslati kao prilog (na e-mail, Viber, Facebook/Messenger, Skype...), poslati preko Bluetooth-a ili otpremiti na oblak (OneDrive, Google disk...) u zavisnosti od aplikacija koje su instalirane na uređaju.
 • Kada se dokumenti snimaju u eksterno skladište, snimaju se u folderu DaktiloFon i njima se može pristupiti kao i svim dokumentima u eksternom skladištu (Menadžer datoteka...).
 • DaktiloFon nije u mogućnosti da na osnovu diktata sam prepozna i piše znakove za interpunkciju, već mu se ovi znakovi diktiraju (u osnovnim režimima (1 i 2/4): tačka, zarez, dve tačke – dvotačka, tačka zarez, tri tačke - trotačka, upitnik, uzvičnik, navodnik, pasus – paragraf i veliko slovo. U proširenom režimu (3/5) još i: kroz, otvorena zagrada, zatvorena zagrada, jednako, crtica, plus i zvezdica).
 • DaktiloFon sam stavlja veliko slovo na početku rečenice i na početku pasusa. Veliko slovo unutar rečenice mora da se izdiktira.
 • DaktiloFon može obrisati poslednje izdiktiranu reč, rečenicu i pasus (može se brisati i više puta).

Nazad na početak

Kratko uputstvo za upotrebu aplikacije DaktiloFon:

 1. Početni ekran


  Na početku izaberete iz menija ili glasom – kažete:
 • novi, za otvaranje novog dokumenta,
 • prethodni, za nastavak rada sa prethodnim dokumentom,
 • nastavi, za nastavak rada nekim od deset prethodnih dokumenata. Pojavljuju se redni brojevi sa nazivima dokumenata. Izgovarate redni broj ispred naziva dokumenta kao jedan, dva, tri... Ukoliko izgovorite nešto drugo ili vas uređaj nije dobro razumeo, tražiće od vas da ponovite broj.
 • direktorijum ili folder, za rad sa snimljenim datotekama.
 • izađi, za izlazak iz aplikacije.

Meni ima dodatno:

 • Obriši sve datoteke, oprezno sa ovom naredbom.
 1. Imenovanje dokumenata

  Novi dokument po otvaranju dobija naziv atDF-godina-mesec-datum.sat-minut (sa dodatkom .txt).

Naziv dokumenta je zapisan na naslovnoj liniji nakon naziva aplikacije.

Promena naziva dokumenta se vrši pomoću komanda ime ili komanda datoteka. Pojavljuje se obaveštenje „Izgovorite IME DATOTEKE“. Izgovarate naziv datoteke.

Promenu naziva dokumenta možete da izvršite u svakom trenutku, više puta, a biva izvršeno prilikom snimanja dokumenta.

Nazad na početak

3. Snimanje dokumenta

Automatsko snimanje je podešeno na 5 minuta.

Moguće je snimiti dokument u svakom trenutku pomoću "komanda snimi" ili preko menija uredi / snimi.

4. Znakovi interpunkcije

DaktiloFon sam stavlja veliko slovo na početku rečenice i pasusa. Ostalu sintaksu mu diktiramo.

DaktiloFon trenutno prepoznaje:
(režimi 1 i 2/4) tačka, zarez, dve tačke dvotačka, tačka zarez, tri tačke - trotačka, upitnik, uzvičnik, navodnik, plus, pasus paragraf i veliko slovo,
(režim 3/5)+ kroz, otvorena zagrada, zatvorena zagrada, jednako, crtica i zvezdica.

5. Reči koje su istovremeno i znakovi interpunkcije

Kada želimo da napišemo reč koja se izgovara isto kao i znak interpunkcije (npr. "iza znaka tačka, piše se veliko slovo), onda tu reč ili frazu ponavljamo (prethodno bismo diktirali ovako: "iza znaka tačka tačka, piše se veliko slovo veliko slovo).

Nazad na početak

6. Automatske ispravke u tekstu

Prilikom unosa teksta glasom, DaktiloFon u nekim slučajevima stavlja belinu (blanko, space) ispred znakova interpunkcije.  Komandom komanda ispravi i komanda uredi (ili meni uredi / ispravi) se ispravljaju ove greške. Komanda se može pozvati u bilo kom trenutku. Ispravke se vrše automatski i prilikom promene režima i prilikom izlaska iz aplikacije.

7. Brisanje reči, rečenica i pasusa

Za brisanje koristimo:

 • komanda reč, za brisanje poslednje reči u tekstu
 • komanda rečenica, za brisanje poslednje rečenice u tekstu
 • komanda paragraf ili komanda pasus, za brisanje poslednjeg pasusa u tekstu.

Ove komande se mogu ponavljati dok ima teksta u dokumentu.

 Nazad na početak

8. Rad sa direktorijumom / folderom

U direktorijum se ulazi iz početnog ekrana. Dodirom na ime datoteke pojavljuju se opcije:

 • Otvori datoteku,
 • Pošalji datoteku,
 • Obriši datoteku, i
 • Zatvori direktorijum.

9. Izlazak iz aplikacije

Za izlazak iz aplikacije koristimo komanda izađi ili komanda gotovo (ili meni meni / izađi).

 Nazad na početak