Na osnovu člana 13. tačka 3 Statuta „Центар за асистивне технологије - AsTeh“ Skupština na sednici održanoj (28.06.2016.) usvojila je:

PRAVILNIK

O POSTUPKU PRIJEMA NOVIH ČLANOVA I ANGAŽOVANJU STALNIH SARADNIKA

CENTRA ZA ASISTIVNE TEHNOLOGIJE ASTEH

 

I. Uvod

 

Član 1.

Radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i podsticanja pozitivne prakse u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju, radu i samostalnom kretanju osoba sa invaliditetom, poželjno je kontinuirano jačanje položaja i uticaja AsTeh-a na okruženje u kome deluje.

Osnivači AsTeh-a su Statutom predvideli članove i saradnike čiji će status, kao i način sticanja članstva i angažovanja biti detaljno definisani ovim Pravilnikom.

 

II. Prijem novih članova i trajno angažovanje saradnika

 

Član 2.

Statutom su definisani uslovi i način učlanjivanja u AsTeh-u članom 6. :

Član 6.

Svako lice može da postane član Udruženja pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom.
Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima.
Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja, a na osnovu preporuke najmanje tri člana Udruženja.
Osnivači su ujedno i prvi članovi Udruženja, bez podnošenja posebne prijave za prijem u članstvo.
Odluku o prijemu u članstvo i o oslobađanju od plaćanja članarine donosi Upravni Odbor.
Na odluku Upravnog Odbora o odbijanju prijave za stupanje u članstvo, podnosilac prijave se može žaliti Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odbijajuće odluke. O žalbi na navedenu odluku odlučuje Skupština Udruženja na prvoj narednoj sednici.

i članom 17. vođenje evidencije članstva:

Član 17.

Predsednik:
9) Vodi evidenciju članstva.

 

Član 3.

Statutom je predviđeno angažovanje saradnika u AsTeh-u članom 10. :

Član 10.
Udruženje radi ostvarivanja ciljeva i zadataka angažuje stručne saradnike.
O saradnicima se vodi posebna evidencija.

i odlučivanje o angažovanju saradnika članom 15:

Član 15.

Upravni odbor:
6) Odlučuje o angažovanju saradnika;

 

Član 4.

Svako lice može da postane saradnik AsTeh-a pod jednakim uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.
Saradnik AsTeh-a može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja, a na osnovu preporuke najmanje dva člana AsTeh-a.
Odluku o angažovanju stalnih saradnika donosi Upravni odbor.
Na odluku Upravnog odbora o odbijanju prijave za angažovanje stalnih saradnika, podnosilac prijave se može žaliti Skupštini AsTeh-a u roku od 15 dana od dana prijema odbijajuće odluke. O žalbi na navedenu odluku odlučuje Skupština AsTeh-a na prvoj narednoj sednici.

 

Član 5.

Po donošenju odluke o prijemu u članstvo ili angažovanju stalnih saradnika novopridošli potpisuje pristupnicu u roku od 30 dana, računajući od dana kada je pismeno obavešten o prijemu.

U slučaju neblagovremenog potpisivanja pristupnice Upravni odbor obaveštava predlagača o tome. Predlagač može da povuče preporuku ili zatraži produženje roka u trajanju od najduže 15 dana.

U slučaju povlačenja preporuke ili ponovnog isteka roka za potpisivanje pristupnice Odluka o prijemu ili angažovanju se poništava. Nova preporuka se može ponoviti najranije za osam meseci počev od dana donošenja odluke o prijemu.

 

Član 6.

Pristupnica osoba koje postaju članovi ili saradnici sadrži:
Javne podatke:

 • Ime,
 • Prezime,
 • Godina rođenja,
 • Zanimanje,
 • Radno iskustvo,
 • Prebivalište,
 • E-mail (službeni),
 • Društvene mreže (opciono), i

Interne podatke:

 • E-mail (privatni)
 • Adresa
 • Telefoni

Javni podaci o članovima i saradnicima, iz pristupnice, su javni i objavljuju se, a interni se koriste samo za potrebe AsTeh-a.

 

III. Promena statusa u AsTeh-u

 

Član 7.

Svaki član na lični zahtev, upućen Upravnom odboru, može promeniti status u status saradnika bez ikakve prethodne ili naknadne saglasnosti Upravnog odbora.

Postupak promene statusa traje najkraće 15, a najduže mesec dana od dana podnošenja pisanog zahteva.

Promenom statusa člana u status saradnika, član se u dogovoru sa Upravnim odborom razrešava funkcija i preuzetih obaveza.

 

Član 8.

Svaki saradnik može na lični zahtev ili na zahtev jednog člana, uz prethodnu saglasnost i usvajanje odluke od strane Upravnog odbora, postati član.

Promena stupa na snagu na dan usvajanja zahteva.

 

IV. Privilegije osnivača AsTeh-a

 

Član 9.

Osnivači mogu na lični zahtev, upućen Upravnom odboru, da:

-          promene status u saradnika,

-          istupe iz članstva,

-          ponovo postanu članovi,

bez prethodne i/ili naknadne saglasnosti Upravnog odbora, drugih članova i saradnika.

Promena statusa traje najduže mesec dana računajući od dana podnošenja zahteva. U tom roku se Osnivač razrešava funkcija i preuzetih obaveza.

 

V. Istupanje članova i saradnika

 

Član 10.

Statutom su definisani uslovi i način prestanka članstva u AsTeh-u članom 7.:

Član 7.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, neplaćanja članarine u roku, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Član 11.

Prestanak članstva istupanjem formalno konstatuje Predsednik donošenjem odgovarajuće odluke.

Po istupanju iz članstva na lični zahtev, član može biti ponovo predložen najranije za šest meseci računajući od dana opisanog u stavu 1 ovog člana.

Postupak istupanja iz članstva traje najkraće 15, a najduže mesec dana, počev od dana podnošenja zahteva.

Član se u dogovoru sa Upravnim odborom razrešava funkcija i preuzetih obaveza.

 

Član 12.

Po donošenju Odluke o prestanku članstva, opisanog Statutu u članu 7 stav 2, Skupština će naknadno definisati mogućnosti i uslove za ponovno članstvo člana kome je na ovaj način prestalo članstvo.

 

Član 13.

Saradnik može prekinuti saradnju davanjem pisane izjave.

Prekid saradnje formalno konstatuje Predsednik donošenjem odgovarajuće odluke.

Saradnja se može raskinuti zbog duže neaktivnosti, nepoštovanja odredbi Statuta ili narušavanja ugleda AsTeh-a.

Saradniku se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za raskidanje saradnje sa AsTeh-om.

Odluku o raskidanju saradnje donosi Upravni odbor.

 

Član 14.

Po prekidu saradnje, na lični zahtev, saradnik može biti ponovo predložen najranije za šest meseci od dana kada je doneta Odluka o prekidu.

Postupak prekida saradnje traje najkraće 10, a najduže mesec dana od dana kada je saradnik podneo lični zahtev.

Saradnik se u dogovoru sa Upravnim odborom razrešava preuzetih obaveza.

Po donošenju Odluke o raskidu saradnje od strane Upravnog odbora, Upravni odbor će definisati mogućnosti i uslove za uspostavljanje ponovne saradnje.

 

VI. Prelazne i završne odredbe

 

Član 15.

Na sve postupke koji su u toku, shodno će biti primenjen ovaj Pravilnik.

 

Član 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

 

Predsednik