Na osnovu člana 13. tačka 3 Statuta „Центар за асистивне технологије - AsTeh“ Skupština na sednici održanoj (17.04.2016.) usvojila je:

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA ASISTIVNE TEHNOLOGIJE ASTEH

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se rad Upravnog odbora u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti. Bliži uslovi i postupak izbora, imenovanja i opoziva izvršnog direktora uređuju se ovim Poslovnikom.

Član 2.

Na pitanja koja se odnose na rad Upravnog odbora i izbora, imenovanja i opoziva izvršnog direktora, a koja nisu regulisana ovim Poslovnikom, primenjivaće se Statut i druga opšta akta Centra.

 

II. PRAVA, DUŽNOSTI i ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

 

Član 3.

Upravni odbor ima 3 člana. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

 

Član 4.

Predsednik Centra je po funkciji predsednik Upravnog odbora. Izvršni diretktor je po funkciji član Upravnog odbora.

 

Član 5.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju sednicama Upravnog odbora i da učestvuju u donošenju i sprovođenju odluka, zaključaka i stavova.

 

Član 6.

Za svoj rad članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini Centra.

 

III. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA

 

Član 7.

Upravni odbor se sastaje četiri puta godišnje, a po potrebi i češće.
Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Centra na sopstvenu inicijativu, na inicijativu bilo kog člana Upravnog odbora ili na zahtev Nadzornog odbora.
Predlog dnevnog reda utvrđuje predsednik Centra ili inicijator sazivanja sednice.


Član 8.

Poziv za sednicu, sa predlogom dnevnog reda, dostavlja se članovima Upravnog odbora najkasnije 7 dana pre dana održavanja sednice, a u hitnim slučajevima i u kraćem roku. Uz poziv za sednicu, blagovremeno se dostavljaju i odgovarajući materijali.

 

Član 9.

Na sednice se, pored članova Upravnog odbora, mogu pozivati i druga lica ako je to od značaja za njegov rad. Odluku donosi predsednik Centra u dogovoru sa izvršnim direktorom.

 

Član 10.

Dnevni red za sednicu predlaže predsednik Centra.
Pri sastavljanju predloga dnevnog reda, predsednik uzima u obzir i inicijative i predloge izvršnog direktora.
Članovi Upravnog odbora mogu i na samoj sednici predložiti da se u dnevni red uvrsti određeno pitanje. Konačan dnevni red za sednicu Upravnog odbora utvrđuje Upravni odbor.

 

Član 11.

 Sednicama Upravnog odbora predsedava predsednik Centra a u njegovom odsustvu izvršni direktor.
Upravni odbor može odlučivati ako je prisutno više od polovine članova.
Upravni odbor sve svoje odluke donosi sa najmanje dva glasa za.

 

Član 12.

Na sednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se razmatra i usvaja na prvoj narednoj sednici.

 

Član 13.

Kada se ukaže potreba da se određeno pitanje reši hitno, jer isto ne trpi odlaganje do naredne sednice, predsednik Centra može izvršiti konsultaciju članova Upravnog odbora i zatražiti od njih telefonsko ili pismeno izjašnjavanje.
O pitanju o kome je zatraženo telefonsko ili pismeno izjašnjavanje i o rezultatima izjašnjavanja sačinjava se poseban zapisnik koji Upravni odbor razmatra i usvaja na narednoj sednici.

 

Član 14.

Predsednik Centra potpisuje odluke koje donosi Upravni odbor i stara se da rad Upravnog odbora bude u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.

 

IV. POSTUPAK IZBORA, IMENOVANJA i OPOZIVA IZVRŠNOG DIREKTORA

 

Član 15.

Upravni odbor bira izvršnog direktora iz reda članova Skupštine Centra.
Mandat biranog ili imenovanog izvršnog direktora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

Član 16.

Mandat izvršnom direktoru Centra može prestati i pre isteka roka od četiri godine u slučaju podnošenja ostavke, opozivom, kao i u slučajevima predviđenim zakonom.

 

Član 17.

Izbor ili imenovanje izvršnog direktora vrši se na osnovu predloga predsednika Centra ili člana Upravnog odbora.

 

Član 18.

Odluku o imenovanju, izboru i opozivu izvršnog direktora donosi Upravni odbor jednoglasno.

 

Član 19.

 Izvršni direktor Centra može biti opozvan:

-          zbog neaktivnosti u radu;

-          zbog kršenja zakona i opštih akata Centra;

-          zbog neizvršavanja zadataka i zaključaka organa Centra;

-          zbog postupaka štetnih po članstvo i iz drugih razloga.

 

Član 20.

Izvršni direktor ne glasa u slučajevima kada se glasa o:

-          imenovanju, izboru i opozivu izvršnog direktora,

-          izveštajima koje podnosi izvršni direktor,

-          svim pitanjima koja se tiču rada izvršnog direktora.

 

V. PRELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

 

Predsednik