Na osnovu člana 13. tačka 3 Statuta „Центар за асистивне технологије - AsTeh“ Skupština na sednici održanoj (17.04.2016.) usvojila je:

POSLOVNIK O RADU ORGANA CENTRA ZA ASISTIVNE TEHNOLOGIJE ASTEH

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Poslovnikom se utvrđuje:
- Način rada Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Centra, kao i radnih tela Skupštine i Upravnog odbora Centra, a naročito:
- pripremanje i zakazivanje sednica,
- tok i način vođenja sednica,
- način donošenja odluka,
- održavanje reda na sednici i
- vođenje i sastavljanje zapisnika.

 

Član 2.

Odredbe ovog Poslovnika primenjuju se na članove organa i radnih tela Centra, kao i na druga lica koja učestvuju u radu sednica navedenih organa.

 

Član 3.

Sednice organa i radnih tela Centra su, po pravilu, javne, a izričito se javnost može isključiti kada je na dnevnom redu razmatranje i odlučivanje o pitanjima koja predstavljaju službenu ili poslovnu tajnu.

Odluku o isključenju javnosti donose organi i radna tela.II RAD SKUPŠTINE

 

Član 4.

Rad Skupštine odvija se u sednicama.

 

Član 5.

Poziv na sednicu sa predlogom dnevnog reda, datum i mesto održavanja sednice dostavljaju se, po pravilu, 15 dana pre održavanja sednice.
Izuzetno, Skupština se može sazvati i u kraćem roku, a dnevni red dopuniti na samoj sednici, ako je pitanje hitne prirode.

Uz dnevni red, po pravilu se dostavljaju predlozi opštih akata i drugih dokumenata koja treba da razmatra i usvaja Skupština.


Član 6.

Predlozi za izmene i dopune dnevnog reda, kao i predlozi i primedbe vezani za opšte i pojedinačne akte koji se nalaze na dnevnom redu Skupštine dostavljaju se Upravnom odboru Centra u pismenoj formi najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Ukoliko su predlozi za izmenu i dopunu dnevnog reda dobili podršku Upravnog odbora, oni se kao predlog dostavljaju Skupštini na razmatranje i usvajanje.
Upravni odbor je dužan da obavesti Skupštinu koje predloge za izmenu i dopunu dnevnog reda nije prihvatio i da to obrazloži, a konačnu odluku o predlozima za izmenu i dopunu dnevnog reda donosi Skupština.
Član Skupštine može i na samoj sednici predložiti da se u dnevni red sednice uvrsti određeno pitanje, ali je dužan da obrazloži hitnost tog predloga.

 

Član 7.

Na sednicu se mogu, po potrebi, pozvati saradnici, partneri i druga lica.

Odluku o tome koja lica će biti pozvana na sednicu Skupštine donosi Upravni odbor, a u hitnim slučajevima predsednik Centra.

 

Član 8.

Sednica Skupštine se može održati ako su ispunjeni uslovi predviđeni Statutom Centra.

 

Član 9.

Skupština utvrđuje dnevni red nakon rasprave o predlogu dnevnog reda.
Skupština može odlučiti da se istovremeno vodi rasprava o dve ili više tačaka dnevnog reda.

 

Član 10.

U radu sednice učestvuju svi pozvani učesnici, a odlučuju samo članovi Skupštine.
Učesnici sednice koji žele da uzmu reč u raspravi prijavljuju se predsedavajućem.
Predsedavajući daje učesnicima reč po redosledu prijavljivanja.

 

Član 11.

Učesnik u raspravi dužan je da se pridržava dnevnog reda. Ukoliko se učesnik udalji od pitanja koje je na dnevnom redu predsedavajući je dužan da mu na to skrene pažnju, a ako je to neophodno, i da prekine njegovo dalje izlaganje.
Učesniku se ponovo daje reč po istom pitanju samo u slučaju ako je njegova diskusija izazvala nesporazum. Ponovna diskusija mora se ograničiti samo na razjašnjenje ili ispravku diskusije koja je izazvala nesporazum.

 

Član 12.

Skupština može odlučiti da se diskusija vremenski ograniči, ali samo pre nego što rasprava o pojedinom pitanju započne.
Odluka o ograničenju vremena za diskusiju može se doneti i za sve tačke usvojenog dnevnog reda.

 

Član 13.

Za povredu ovog Poslovnika, odnosno za remećenje rada sednice, mogu se izreći mere: opomene, oduzimanje reči ili udaljenja sa sednice.
Mere opomene i oduzimanja reči izriče predsedavajući.
Meru udaljenja sa sednice izriče Skupština.

 

Član 14.

Kada je za glasanje podneto više predloga, glasa se prema redosledu predlaganja, ako Skupština drugačije ne odluči.

 

Član 15.

Ako je donošenje pojedinih odluka hitno i neodložno i ako bi nedonošenje takvih odluka u određenom roku imalo štetne posledice, predsednik Centra može izvršiti konsultacije sa članovima Skupštine i zatražiti od njih pisano ili telefonsko izjašnjavanje.

Odluke iz prethodnog stava se obavezno stavljaju na dnevni red prve naredne sednice Skupštine radi verifikacije.

 

Član 16.

Članovi Centra mogu Skupštini postavljati pismeno ili usmeno pitanja i tražiti obaveštenja o pitanjima od značaja za rad organa Centra.
Odgovor na postavljena pitanja daje predsednik, izvršni direktor, organa, radnih tela i stručne službe, zavisno od sadržine na koju se pitanje odnosi. Odgovor se daje usmeno na samoj sednici, kada je to moguće, ili naknadno u pismenoj formi, u roku od 15 dana.

 

Član 17.

Na sednicama Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži:
- vreme i mesto održavanja sednice
- broj i imena prisutnih i odsutnih članova Skupštine i drugih prisutnih lica
- dnevni red sednice
- pitanja, predlozi i primedbe koji su izneti na sednici, kao i kratak rezime rasprave o pojedinom pitanju
- izdvojeno mišljenje učesnika u raspravi ako to izričito traži
- odluke i zaključke donete na sednici
- rezultate glasanja povodom pojedinih pitanja.
Zapisnik potpisuju zapisničar, predsedavajući Skupštine i predsednik Centra.

Zapisničara bira Skupština na početku sednice.

Zapisnik se usvaja na prvoj narednoj sednici.

 

III RAD UPRAVNOG ODBORA

 

Član 18.

Rad Upravnog odbora reguliše se posebnim Pravilnikom.

 

IV RAD NADZORNOG ODBORA

 

Član 19.

Predsednik Nadzornog odbora mora biti iz član, a preostala dva ne moraju.

 

Član 20.

Poziv na sednicu Nadzornog odbora sa predlogom dnevnog reda članovima Nadzornog odbora se dostavlja 7 dana pre održavanja sednice, a u hitnim slučajevima i u kraćem roku.

Sednica Nadzornog odbora se može sazvati i telefonskim putem. Uz dnevni red članovima Nadzornog odbora, po pravilu, se dostavljaju dokumenti koje razmatra i usvaja Nadzorni odbor.

 

Član 21.

Nadzorni odbor prilikom vršenja kontrole finansijsko materijalnog poslovanja zapisnički konstatuje da li su finansijska sredstva namenski korišćena u skladu sa zakonom, opštim i pojedinačnim aktima Centra.
U posebnom zapisniku o kontroli finansijsko-materijalnog poslovanja unosi se i stanje finansijske dokumentacije, odnosno da li je vođena u skladu sa važećim propisima iz oblasti finansija i računovodstva.
Zapisnik potpisuju zapisničar i predsednik Nadzornog odbora, odnosno lice koje je Nadzorni odbor ovlastio da vrši kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja Centra.

 

Član 22.

Na rad i odlučivanje Nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe ovog Poslovnika kojima je uređen rad Skupštine Centra.

 

V RADNA TELA SKUPŠTINE

 

Član 23.

Radi praćenja i izučavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti Skupština može da obrazuje svoja stalna ili povremena radna tela (u daljem tekstu: radna tela).
Skupština može preneti na određeno radno telo pravo odlučivanja o pojedinim pitanjima, što se reguliše posebnom odlukom.
Odlukom o obrazovanju radnih tela određuje im se delokrug i način rada, posebna ovlašćenja i sastav.


Član 24.

Članove svojih radnih tela imenuje Skupština iz reda članova, saradnika, predstavnika partnera i drugih zainteresovanih za pitanja iz delokruga rada pojedinog radnog tela.

Predsednik i podpredsednik su iz redova članova.

 

Član 25.

Sednicama radnih tela Skupštine predsedava predsednik radnog tela .
U slučaju odsutnosti predsednika, sednicama radnih tela predsedava potpredsednik.

 

Član 26.

Sednice radnog tela zakazuje predsednik radnog tela, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik.
Materijale za sednice radnog tela priprema predsednik radnog tela.

 

Član 27.

Sednicama radnih tela mogu da prisustvuju i članovi Upravnog odbora.

Na sednicama radnih tela vodi se zapisnik ili zabeleška.

 

Član 28.

Skupština obrazuje sledeća stalna radna tela:
1. Tim za održavanje web prezentacije, Facebook stranice i youtube kanala,
2. Tim za praćenje konkursa, pisanje projekata i partnerstva u projektima,
3. Tim za praćenje zakonske regulative iz oblasti prava na asistivne tehnologije u obrazovanju, radu i kretanju

 

VI RADNA TELA UPRAVNOG ODBORA

 

Član 29.

Radi što bolje pripreme i ostvarenja opštih i pojedinačnih akata i utvrđenih zadataka, Upravni odbor može formirati stalna i povremena radna tela.
Upravni odbor izuzetno može poveriti radnim telima koja je obrazovao da donose i odluke iz svoje nadležnosti.
Upravni odbor posebnom odlukom obrazuje svoja stalna i povremena radna tela i imenuje njihove članove. Umesto radnih tela Upravni odbor može imenovati poverenike za pojedina pitanja.

Odlukom iz prethodnog stava Upravni odbor određuje i zadatke radnih tela koja obrazuje, odnosno poverenika.

 

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 30.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.

 

Predsednik