Aplikacija DaktiloFon

Aplikacija DaktiloFon je prva faza projekta Fon asistenti podržanom od Telenor fondacije.

Aplikacija DaktiloFon vrši prepoznavanje govora i govor pretvara u tekst koji se može čuvati i obrađivati kao tekstualni dokument. Korisnik „diktira“ aplikaciji i ona „to zapisuje“ u tekstualni dokument.

Aplikacija je u fazi alfa testiranja.

Aplikacija će biti besplatna i dostupna za preuzimanje sa Play Store-a.

Sistemski zahtevi:

 • Android 4.1 (API 16) ili noviji
 • Internet veza (za Android 6.0 i noviji i pojedine jezike ovo nije neophodno)

Opis i karakteristike:

 • Od pokretanja, aplikacijom se može upravljati pomoću glasa.
 • DaktiloFon može započeti stvaranje novog dokumenta, nastaviti prethodni ili nastaviti jedan od pet prethodno snimljenih dokumenata.
 • DaktiloFon prepoznaje jezik koji je podešen kao sistemski jezik telefona. Može prepoznati većinu svetskih jezika, ali su sintaksa i interfejs podešeni za grupu jezika (srpski, engleski... u radu su hrvatski, slovenački, nemački i ruski, kasnije se mogu dodati novi jezici).
 • Dokumenta se snimaju u formatu .txt u Folderu DaktiloFon u eksterno skladište uređaja. Ukoliko uređaj ne poseduje eksterno skladište, snima se u interno.
 • DaktiloFon nije u mogućnosti da na osnovu diktata sam prepozna i piše znakove za interpunkciju, već mu se ovi znakovi diktiraju (u osnovnim režimima (1 i 2): tačka, zarez, dve tačke – dvotačka, tačka zarez, tri tačke, upitnik, uzvičnik, navodnik, pasus – paragraf. U proširenom režimu (3) još i: kroz, otvorena zagrada, zatvorena zagrada, jednako, crtica i zvezdica).
 • DaktiloFon sam stavlja veliko slovo na početku rečenici i na početku pasusa. Veliko slovo unutar rečenice mora da se izdiktira.
 • DaktiloFon može obrisati poslednje izdiktiranu reč, rečenicu i pasus (može se brisati i više puta).

Kratko uputstvo za upotrebu:

 1. Izbor dokumenta
  Na početku izaberete – kažete:
 • novi, za otvaranje novog dokumenta,
 • prethodni, za nastavak rada sa prethodnim dokumentom,
 • nastavi, za nastavak rada nekim od pet prethodnih dokumenata. Pojavljuju se redni brojevi sa nazivima dokumenata. Izgovarate redni broj ispred naziva dokumenta kao jedan, dva, tri, četiri ili pet. Ukoliko izgovorite nešto drugo ili vas uređaj nije dobro razumeo, tražiće od vas da ponovite broj.
 • izađi, za izlazak iz aplikacije.
 1. Imenovanje dokumenta
  Novi dokument po otvaranju dobija naziv atDF-godina-mesec-datum.sat-minut.

Naziv dokumenta je zapisan na naslovnoj liniji nakon naziva aplikacije.

Promena naziva dokumenta se vrši pomoću komanda ime ili komanda datoteka. Pojavljuje se obaveštenje „Izgovorite IME DATOTEKE“. Izgovarate naziv datoteke bez .txt.

Promenu naziva dokumenta možete da izvršite u bilo kom trenutku, a biva izvršeno prilikom snimanja dokumenta.

 1. Znakovi interpunkcije

DaktiloFon sam stavlja veliko slovo na početku rečenice i pasusa. Ostalu sintaksu mu diktiramo.

DaktiloFon trenutno prepoznaje:
(režimi 1 i 2) tačka, zarez, dve tačke dvotačka, tačka zarez, tri tačke, upitnik, uzvičnik, navodnik, pasus paragraf i veliko slovo,
(režim 3)+ kroz, otvorena zagrada, zatvorena zagrada, jednako, crtica i zvezdica.

 1. Reči koje su istovremeno i znakovi interpunkcije

Kada želimo da napišemo reč koja se izgovara isto kao i znak interpunkcije (npr. "iza znaka tačka, piše se veliko slovo), onda tu reč ili frazu ponavljamo (prethodno bismo diktirali ovako: "iza znaka tačka tačka, piše se veliko slovo veliko slovo).

5. Automatske isravke u tekstu

Prilikom unosa teksta glasom, DaktiloFon u nekim slučajevima stavlja belinu (blanko, space) ispred znakova interpunkcije.  Komandom komanda ispravi i komanda uredi se ispravljaju ove greške. Komanda se može pozvati u bilo kom trenutku. Ispravke se vrše automatski i prilikom promene režima i prilikom izlaska iz aplikacije.

6. Brisanje

Za brisanje koristimo:

 • komanda reč, za brisanje poslednje reči u tekstu
 • komanda rečenica, za brisanje poslednje rečenice u tekstu
 • komanda paragraf ili komanda pasus, za brisanje poslednjeg pasusa u tekstu.

Ove komande se mogu ponavljati dok ima teksta u dokumentu.

7. Izlazak iz aplikacije

Za izlazak iz aplikacije koristimo komanda izađi ili komanda gotovo.